Generalforsamling 2022-02-24 (Dagsorden)

Generalforsamlingen er beskrevet i vedtægterne §6 og afholdes normalvis den sidste Torsdag i Februar kl 19:00 i forsamlingshuset, Sønderholmvej 16 i Krajbjerg

Stk. 1. Generalforsamlingen er vandværkets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest i februar måned.
Afholdelse af ordinær og ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres ved direkte meddelese til medlemmerne eller ved annonce i en lokal avis, mindst 14 dage forud.
(Vi bruger annonce samt opslag på hjemmesiden) 
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og påføres dagsordnen. (Kontakt af formanden kan findes på hjemmesiden. "Om Vandværket" - "Bestyrelse")

Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Regnskab forlægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.